تقویم آموزشی دوره های
دامپروری

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی دامپروری

16 و 17 شهریور

پنجشنبه و جمعه

30 و 31 شهریور

پنجشنبه و جمعه

14 و 15 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

30 و 31 شهریور

پنجشنبه و جمعه

6 و 7 مهر

پنجشنبه و جمعه

12 و 13 مهر

پنجشنبه و جمعه

30 و 31 شهریور

پنجشنبه و جمعه

29 و 30 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه