تقویم آموزشی دوره های
طب و سلامت

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی طب و سلامت

شروع دوره : 27 / 06/ 1402

روز های شنبه و دوشنبه

تاریخ دور جدید جمعه ها (فشرده)

شروع دوره : 10 / 06 / 1402

روز های جمعه

شروع دوره : 26 / 06 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه

تاریخ دور جدید جمعه ها (فشرده)

شروع دوره :20 / 05 / 1402

روز های جمعه

شروع دوره : 27 / 06 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

تاریخ دور جدید جمعه ها (فشرده)

شروع دوره: 20 / 05 / 1402

24 – 25 – 26 مرداد

سه شنبه – چهارشنبه – پنجشنبه

شروع دوره : 19 / 05 / 1402

پایان دوره : 17 / 06 / 1402

روزهای پنجشنبه و جمعه

26 و 27 مرداد

روز های پنجشنبه و جمعه

شروع دوره : 23 / 05 / 1402

پایان دوره : 28 / 05 / 1402

روز های دوشنبه و چهارشنبه

25 و 26 مرداد

چهارشنبه و پنجشنبه

شروع دوره : 21 / 05 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

شروع دوره : 21 / 05 / 1402

پایان دوره : 4 / 06 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

شروع دوره : 28 / 05 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

18 مرداد

چهارشنبه

19 مرداد

پنجشنبه

20 مرداد

جمعه

2 شهریور

پنجشنبه

2 شهریور

پنجشنبه

9 شهریور

پنجشنبه

شروع دوره : 26 / 06 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه

25 مرداد

چهارشنبه

24 و 25 مرداد

سه شنبه و چهارشنبه

شروع دوره : 25 / 05 / 1402

روز های چهارشنبه

شروع دوره : 22 / 06 / 1402

روزهای چهارشنبه

شروع دوره : 5 / 06 / 1402

پایان دوره : 26 / 06 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه