تقویم آموزشی دوره های
طب و سلامت

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی طب و سلامت

شروع دوره : 20 / 03 / 1402

پایان دوره : 26 / 06 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

شروع دوره : 7 / 03 / 1402

پایان دوره : 30 / 03 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه

شروع دوره : 9 / 03 / 1402

پایان دوره : 20 / 04 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه

20 – 21 – 22 خرداد

شنبه – یکشنبه – دوشنبه

شروع دوره : 25 / 03 / 1402

پایان دوره : 30 / 04 / 1402

روزهای پنجشنبه و جمعه

1 و 2 تیر

پنجشنبه و جمعه

14 تیر

چهارشنبه

شروع دوره : 14 / 04 / 1402

پایان دوره : 22 / 06 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه

شروع دوره : 14 / 04 / 1402

پایان دوره : 22 / 04 / 1402

روز های چهارشنبه و پنجشنبه

30 و 31 خرداد و 1 تیر

چهارشنبه – پنجشنبه – جمعه

شروع دوره : 17 / 04 / 1402

پایان دوره : 31 / 04 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

شروع دوره : 31 / 04 / 1402

پایان دوره : 9 / 05 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

14 تیر

چهارشنبه

15 تیر

پنجشنبه

16 تیر

جمعه

2 شهریور

پنجشنبه

2 شهریور

پنجشنبه

9 شهریور

پنجشنبه

شروع دوره : 8 / 05 / 1402

پایان دوره : 2 / 07 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه

25 مرداد

چهارشنبه

24 و 25 مرداد

سه شنبه و چهارشنبه

شروع دوره : 21 / 05 / 1402

پایان دوره : 11 / 06 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

شروع دوره : 21 / 05 / 1402

پایان دوره : 11 / 06 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

شروع دوره : 8/ 05 / 1402

پایان دوره : 29 / 06 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه

شروع دوره : 5 / 06 / 1402

پایان دوره : 26 / 06 / 1402

روز های یکشنبه و سه شنبه