تقویم آموزشی دوره های
عطاری و گیاهان دارویی

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی عطاری و گیاهان دارویی

25 ، 26 ، 27 مرداد

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

25 مرداد

روز چهارشنبه

26 مرداد

روز پنجشنبه

8 و 9 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه