تقویم آموزشی دوره های
پرندگان

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی پرندگان

29 و 30 شهریور

پهارشنبه و پنجشنبه

5 و 6 مهر

چهارشنبه و پنجشنبه

12 و 13 مهر

چهارشنبه و پنجشنبه

8 و 9 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

8 و 9 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

19 و 20 مهر

چهارشنبه و پنجشنبه