کارگاه آموزشی مدیریت تولید مثل  و تلقیح مصنوعی گوسفند و بز بصورت کاربردی و عملیاتی در دامداری

انجام همزمانسازی و تلقیح مصنوعی گله در سراسر کشور

فروش تجهیزات و وسایل  تلقیح مصنوعی

فروش اسپرم و هورمون و ارسال به سراسر کشور

فروش گوسفند و بز پرتولید حاوی ژن دوقلورایی با عقد قرارداد معتبر و آبستنی به شرط سونو
​​​​​​​