تکنسین آزمایشگاه (پیشرفته)

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

6 جلسه (3 ساعته)

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری