مدت زمان دوره

10 روز

تاریخ برگزاری

شروع : 20 خرداد

ساعت برگزاری

مرکز علوم و فنون آتی نگر