آتی نگرمهر ، هیچگونه شعبه و نمایندگی مجاز برگزاری دوره آموزشی و یا فروش زالو در سطح ایران و خارج از کشور ندارد و هر گونه سوء استفاده از نام و آرم این شرکت پیگرد قانونی دارد.

جهت حصول اطمینان هر گونه عقد قرارداد با شماره 02166967620 تماس حاصل فرمایید. با تشکر

راهنمای سرمایه گذاران

ضوابط پرورش و تکثیر زالو

 

تاسیس و بهره برداري مراکز تکثیر و پرورش زالو

 

 

 

پیشگفتار:

 

بنا به پيشنهاد دفتر نظارت بر « دستورالعمل اجرايي و ضوابط فني بهداشتي تاسيس وبهره برداري مراكز تكثير و پرورش زالو »

 

بهداشت عمومي و به استناد قانون سازمان مصوب ١٣٥٠ و همچنين آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب

 

١٣٩١ كميسيون تحول اداري سازمان /٠٥/ ١٣٨٧ هيئت وزيران در خرداد ماه سال ١٣٩١ نگارش شد و در جلسه مورخ ١٠ /٩/١٣

 

١٣٩١ لازم الاجرا است. /٠٦/ به تصويب رسيد و از ٠١ « ٩١ دامپزشكي / دستورالعمل ١٣ » با كد

 

ماده 1 - هدف : تعيين حداقل شرايط و ضوابط فني بهداشتي و جانمايي تاسيسات مورد نياز تكثير و پرورش زالو مي باشد.

 

ماده 2 - دامنه كاربرد : اين دستورالعمل در مورد مراكز تكثير و پرورش زالو به منظور مصارف غير خوراكي و طبي كاربرد دارد.

 

ماده 3 - مسئوليت اجراء :مسئوليت اجرای اين دستورالعمل بر عهده اداره کل می باشد و دفتر نظارت بر بهداشت عمومي

 

سازمان مسئول نظارت بر حسن اجراي آن است .

 

ماده 4 - قوانين و مقررات :

 

١- قانون سازمان مصوب ١٣٥٠

 

١٣٨٧ هيئت وزيران /٩/ ٢- آئين نامه اجرايي نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب ١٣

 

ماده 5 - تعاريف ، واژه ها و اصطلاحات : در اين شيوه نامه علاوه بر واژه ها و اصطلاحات تعريف شده در آئين نامه اجرايي

 

نظارت بهداشتي دامپزشكي مصوب سال ١٣٨٧ ، واژه ها و اصطلاحات زير نيز به كار مي رود.

 

١- مركز: مركز تكثير و پرورش زالو

 

٢- سازمان : سازمان دامپزشکي کشور

 

٣- اداره کل : اداره کل دامپزشکي استان

 

٤- شبکه دامپزشکي : شبکه دامپزشکي شهرستان

 

٥- مسئول فني بهداشتي : شخص واجد شرايطي كه با اخذ پروانه مربوط از اداراه كل ، وظيفه كنترل بهداشتي را در مراكز

 

موضوع اين دستورالعمل مطابق شرح وظايف ابلاغي از سوي سازمان بر عهده دارد.

 

٦- مخزن : هر نوع جايگاهي ( از جنس شيشه ، فايبرگلاس و يا بتني )كه قابليت شستشو و ضدعفوني را دارا بوده و براي

 

تكثير و پرورش زالو استفاده مي شود .

 

ماده 6 - محل و موقعيت مركز بايد داراي شرايط زير باشد:

 

١- حوادث طبيعي مانند سيل آن را تهديد ننمايد و در مسير مسيل هاي شناخته شده نباشد.

 

٢- در مسير قنات ، چشمه هاي تامين آب شرب و مسير آب شرب روستايي و شهري نباشد .

 

٣- به راه هاي ارتباطي جهت حمل ونقل دسترسي داشته باشد.

 

٤- امكان دسترسي به آب سالم و بهداشتي وجود داشته باشد.

 

ماده 7 - حداقل ظرفيت در هر سال ١٠٠٠٠٠ ( يكصد هزار ) قطعه بوده و حداکثر آن براساس امکانات و تجهيزات مندرج در اين

 

دستورالعمل محاسبه و تعيين می شود .

 

ماده 8 - مساحت زمين مورد نياز حداقل بايد دو برابر مساحت زير بناي آن باشد.

 

ماده 9 - آب مورد استفاده ( آب شهري و يا آب چاه ) براي تكثير و پرورش زالو ، بايد شرايط مندرج در جدول ١ را دارا باشد .

 

جدول شماره ( 1) : ویژگی هاي آب :

 

ویژگی ها مشخصه مقدار مطلوب

 

میکروبی

 

10000MPN/100 ml کلی فرم تام در آب ورودي

 

100MPN/100 ml کلی فرم در آب محل تکثیر

 

کلی فرم مدفوعی در 100 میلی لیتر آب ورودي و محل تکثیر باید منفی باشد.

 

فیزیکی

 

دما 5 تا 7 درجه سانتی گراد

 

( نبایستی به بالاي 10 درجه سانتی گراد برسد)

 

شیمیایی

 

کلسیم 30 تا 140 میلی گرم در لیتر

 

PH = قلیائیت کل 7

 

سختی کل براساسکربنات کلسیم 100 تا 400 میلی گرم در لیتر

 

منیزیم بیشاز 20 میلی گرم در لیتر

 

0 میلی گرم در لیتر / آهن تام صفر تا 15

 

آهن دوظرفیتی منفی

 

0 میلی گرم در لیتر / آهن سه ظرفیتی 5

 

سولفات کمتر از 500 میلی گرم در لیتر

 

0 میلی گرم در لیتر / مس در آب هاي سبک کمتر از 06

 

0 میلی گرم در لیتر / مس در آب هاي سخت کمتر از 03

 

0 میلی گرم در لیتر / کادمیوم در آب هاي سبک کمتر از 004

 

0 میلی گرم در لیتر / کادمیوم در آب هاي سخت کمتر از 003

 

0 میلی گرم در لیتر / نیکل کمتر از 02

 

0 میلی گرم در لیتر / روي کمتر از 05

 

0 میلی گرم در لیتر / کروم کمتر از 03

 

0 میلی گرم در لیتر / سرب کمتر از 03

 

0 میلی گرم در لیتر / جیوه کمتر از 0002

 

0 میلی گرم در لیتر / منگنز صفر تا 15

 

0 تا 3 میلی گرم در لیتر / فسفر تام 01

 

فسفر محلول کمتر از 1 میلی گرم در لیتر

 

0 میلی گرم در لیتر / کلر کمتر از 003

 

0 میلی گرم در لیتر / هیدروژن سولفوره کمتر از 002

 

آمونیاك تام کمتر از 2 میلی گرم در لیتر

 

0 میلی گرم در لیتر / کمتر از 013 (NH آمونیاك غیریونیزه ( 3

 

0 میلی گرم در لیتر / نیتریت کمتر از 05

 

0 میلی گرم در لیتر / دي اکسید کربن کمتر از 05

 

در آب ورودي محل تكثير مي باشد . COD = 10 mg/lit و BOD5 = 1 mg/lit حد مجاز

 

ماده 10 - آب مصرفي جهت شستشو و ضدعفوني تاسيسات و آشاميدن كاركنان بايد داراي شرايط زير باشد :

 

١- شرايط آب آشاميدني را دارا باشد.

 

٢- با فشار مناسب در تمام محل هاي مورد نياز در دسترس باشد.

 

٣- در مناطقي كه احتمال قطع يا كاهش فشار آب وجود دارد ، امکانات کافي براي ذخيره (منبع ذخيره آب) براي استفاده

 

از آب در مواقع ضروري فراهم باشد.

 

٤- در تمام ساعات کار، آب گرم بهداشتي با فشار و ميزان کافي در دسترس باشد.

 

ماده 11 - رعايت حريم بهداشتي با اماكن دامي و صنايع وابسته به دام ، عوارض طبيعي و تاسيساتي و مناطق مسكوني به شرح

 

زير الزامي است :

 

١- حريم بهداشتي با اماكن دامي و صنايع وابسته به دام مطابق با جدول شماره ( ٢ ) مي باشد.

 

جدول شماره( 2) : حریم بهداشتی مراکز تکثیر و پرورشزالو :

 

اماکن دامی و صنایع وابسته به دام مراکز تکثیر و پرورشزالو

 

اماکن دامی متر

 

واحدهاي پرورش ونگهداري گاو وگاومیش

 

اصلاح نژادي و تحقیقاتی 500

 

داشتی ( شیري و گوشتی) و پرواربندي 100

 

واحدهاي پرورشو

 

نگهداري گوسفند و بز

 

اصلاح نژادي و تحقیقاتی 500

 

داشتی و پرواربندي 100

 

واحدهاي پرورش و نگهداري شتر

 

داشتی و پرواري 100

 

واحدهاي تکثیر، پرورش و سوارکاري اسب و استر

 

اصلاح نژادي و تحقیقاتی 500

 

واحدهاي تکثیر و پرورشاسب و استر و نگهداري سیلمی 100

 

کانون هاي سوار کاري و پرورشگاه ها و واحدهاي تربیت اسب 100

 

حیوانات پوستی وآزمایشگاهی

 

خرگوش، نوتریا ، چین چیلا و حیوانات آزمایشگاهی

 

سمور( خز) ،و ایلتیس( پلی کت) وروباه100

 

سگ و گربه 100

 

مراکز پروش ماکیان

 

( مرغ و خروس)

 

لاین 1000

 

اجداد 500

 

مادر ، پولت ، تخمگذار و گوشتی 100

 

مراکز تکثیر و پرورشآبزیان 100

 

سایر ماکیان مادر و پرورشی 100

 

پرندگان زینتی 100

 

زنبورعسل

 

تکثیر و پرورش ملکه 100

 

زنبورداري -

 

میادین دام عرضه و کشتاري 100

 

صنایع وابسته به دام

 

کارخانجات جوجه کشی 100

 

خوراك دام ، طیور و آبزیان 100

 

کارخانجات تبدیل ضایعات 100

 

کشتارگاه دام و طیور 100

 

سردخانه مواد پروتئینی 100

 

کارگاه هاي فرآوري وبسته بندي فرآورده هاي خام دامی 100

 

تبصره ( 1) : باتوجه به اينكه فواصل مندرج در جدول فوق به صورت تأسيسات به تأسيسات (آخرين تأسيسات واحد با

 

اولين تأسيسات واحد ديگر ) محاسبه مي گردد لذا هر گونه توسعه در واحد بايستي ضمن رعايت فواصل فوق الاشاره،

 

با هماهنگي قبلي و موافقت اداره كل انجام پذيرد .

 

تبصره ( 2) : در صورت وجود عوارضطبيعي از قبيل تپه،كوه،دره،جنگل،رودخانه و غيره كه محدوديت تردد ايجاد

 

مي كنند و يا در صورت درخت كاري به عمق ٦ متر و كاشت درخت حداقل در ٣ رديف،فواصل مندرج در جدول فوق

 

مي تواند حداكثر تا ٢٠ ( بيست) در صد كاهش يابد.

 

تبصره ( 3) : در استان هاي مازندران،گيلان،گلستان و مناطق اقليمي مشابه در صورت ضرورت و بنا به نظر كميسيون

 

استاني ، فواصل مندرج در جداول فوق را مي توان حداكثر تا ١٠ درصد كاهش داد .

 

تبصره ( 4) : فواصل مندرج در جدول شماره ( ٢ ) شامل هيچگونه تخفيف و تعديل ديگري نمي شود .

 

٢- رعايت فاصله با سكونت گاه ها (استان،شهرستان،شهر و روستا)،دريا،رودخانه،پارك،تالاب،درياچه،چاه هاي آب شرب و

 

قنوات،برابرحريم تعيين شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست الزامی مي باشد.

 

تبصره ( 5) : تكثير و پرورش زالو در واحدهاي آپارتماني و منازل مسكوني ممنوع مي باشد .

 

٣- مراكز تكثير و پرورش زالو در سطح ٢ مراكز پرورش دام ( اماكن دامي ) و صنايع وابسته به دام طبقه بندي مي شوند

 

١٣٨٨ ( ضوابط و /٦/ و رعايت حريم بهداشتي با واحدهاي صنعتي و خدماتي برابر دستورالعمل اجرايي ٤٦٣٨ /د - ٢٢

 

معيارهاي استقرار اماكن دامي و صنايع وابسته به دام ) الزامي است.

 

٤- فاصله با جاده (اتوبان،بزرگراه،اصلي و فرعي ) و نيز با فرودگاه ( بين المللي و منطقه اي )،حريم تعيين شده از سوي

 

وزارت راه و شهرسازي ملاك عمل مي باشد .

 

ماده 12 - طرح و نقشه ساختمان ، تاسيسات و مشخصات دستگاه ها بايد توسط متقاضي متناسب با ظرفيت و براساس اصول

 

عمليات صحيح پرورش ) و امنيت زيستي به نحوي تهيه و ارايه شود كه علاوه بر ) GHP، ( عمليات صحيح توليد ) GMP

 

تامين ميزان فضاهاي لازم ، شامل تاسيسات اصلي و جنبي با مشخصات زير باشد:

 

١- سالن تكثير (انكوباسيون) : مساحت اين سالن كه براي استقرار مخازن تكثير و پرورش زالو استفاده مي شود ، بايد متناسب

 

با ظرفيت واحد باشد.

 

٢- سالن پرورش : پس از تكثير زالو ،لاروهاي توليد شده به مخازن موجود كه در مجاورت سالن تكثير احداث مي گردد ،

 

منتقل مي شوند.

 

تبصره ( 1) : در سيستم باز احداث استخر براي تكثير و پرورش بلامانع است .

 

٣- سالن پرورش و تكثير جلبك كه در مجاورت سالن پرورش و تكثير زالو با ارتباط غير مستقيم ( دريچه ) با آن احداث

 

مي شود .

 

تبصره ( 2) : حداقل مساحت مورد نياز ١٢ متر مربع مي باشد .

 

تبصره ( 3) : در صورت تامين غذا ( جلبلك ) از مراكز توليد مورد تاييد سازمان ، نياز به احداث اين واحد نمي باشد .

 

٧

 

ماده 13 - مخازن تكثير و پرورش زالو بايد داراي ويژگي ها و شرايط زير باشند :

 

١- از جنس بتن ، شيشه ( آكواريوم ) و يا فايبر گلاس و به شكل مستطيل باشند.

 

٢- قابليت شستشو و ضدعفوني كردن را دارا بوده و مجهز به کانال يا لوله آبرسان مستقل اختصاصي،زهكش عمومي و

 

مجراي تخليه آب باشند .

 

٣- هر مخزن بايستي جهت پيشگيري از بيماري ها و درصورت نياز عمليات درماني داراي ورودي و خروجي جداگانه اي

 

باشد.

 

٢ درصد باشد . / ٤- شيب کف استخر ٥

 

ماده 14 - كانال ها و شبكه هاي ورودي و خروجي آب بايد داراي شرايط ذيل باشند :

 

١- شبكه هاي آبرساني بايد آب مورد نياز هريك از بخش هاي توليد را با كيفيت مناسب تامين كند .

 

٢- کانال ورودي آب در مناطقي که محل گذر مردم يا مسافرين و يا عبور و مرور دام و نيز خطر ريزش کوه است ، بايستي

 

سرپوشيده باشد.

 

٣- كانال ها،لوله هاي انتقال آب و همچنين شيرها از جنس مناسب باشد تا در اثر تماس مستمر با آب دچار خوردگي و

 

زنگ زدگي نشوند .

 

٤- شبكه تخليه آب بايد به صورت كانال هاي سيماني براي جمع آوري آب خروجي از كليه بخش ها طراحي شوند.

 

ماده 15 - تاسيسات مركز تكثير و پرورش زالو بايد داراي شرايط و ضوابط بهداشتي زير باشند :

 

١- سامانه تهويه به شكلي طراحي شود كه جهت گردش هوا از قسمت خروج زالو به سمت قسمت دريافت ( از انتها به ابتدا )

 

باشد .

 

٨٦ باشد . /٤/٢٤ -٤٤/ ٢- رعايت ساير شرايط و ضوابط بهداشتي تاسيسات بايد مطابق بخشنامه ٢١٣٨١

 

ماده 16 - تجهيزات و وسايل مورد نياز مركز بايد داراي شرايط و ضوابط بهداشتي زير باشند :

 

١- به شکلي طراحي و ساخته شده باشند که تمام سطوح آن ها به راحتي قابل تميز کردن و ضدعفوني باشد.

 

٢- روشويي ها بايد مجهز به شير هايي باشند كه بدون دخالت دست باز و بسته شوند.

 

٣- درکنار هر روشويي وجود صابون مايع،حوله کاغذي يک بار مصرف و ماده ضدعفوني کننده مناسب وهمچنين سطل زباله

 

درب دار ضروري مي باشد.

 

٤- مركز بايد داراي سطل هاي مناسب درب دار براي جمع آوري ضايعات باشد.

 

٥- كليه اتصالات ثابت روي ديوارها مانند لوله هاي آب و كابل هاي برق بايد داراي فاصله مناسب از ديوار يا كف بوده به

 

شكلي كه قسمت هاي پشتي آنها به راحتي تميز شده و از تجمع مواد جلوگيري شود .

 

ماده 17 - مساحت تاسيسات جنبي بايد حداقل يك پنجم تا يك هفتم تاسيسات اصلي باشد و شامل ساختمان اداري و كارگري،

 

رختكن،سرويس هاي بهداشتي، انبار خوراك و لوازم ، نمازخانه و سالن غذا خوري مي باشند.

 

ماده 18 - تاسيسات جنبي مركز بايد داراي شرايط و ضوابط بهداشتي به شرح زير باشند :

 

١- احداث رختكن و سرويس هاي بهداشتي در مبادي ورودي مرکز ضروري است.

 

٢- درصورت به كارگيري كاركنان خانم و آقا، ايجاد رختكن هاي اختصاصي الزامي است .

 

٨

 

٣- رختكن بايد به نحوي طراحي شود که براي هر کارگر حداقل دو جايگاه کمد (يک کمد براي لباس کار و يک کمد براي

 

لباس شخصي) پيش بيني شود .

 

٤- سرويس بهداشتي بايد مجهز به امكانات لازم براي شستشو و ضدعفوني دست ها باشند و فاضلاب آن به رودخانه و

 

همچنين مخازن نفوذ نداشته باشد.

 

٥- سرويس بهداشتي بايد داراي نور کافي و تهويه مناسب بوده و به سالن هاي تكثير و پرورش راه نداشته باشد و داراي

 

روشويي هايي مجهز به آب سرد و گرم،صابون مايع،حوله کاغذي يک بار مصرف بوده و يک سطل درب دار باشد .

 

٦- در صورتي كه غذاي زالو از بيرون از مركز تامين مي شود ، انبار خوراک بايد در نزديكي درب ورودي مرکز باشد تا از تردد

 

اضافي خودرو در مركز جلوگيري شود.

 

٧- انبارخوراک بايد طوري ساخته شود که از نظر كنترل رطوبت،دما،مبارزه با جوندگان وحشرات موذي داراي امكانات مناسب

 

بوده و مجهز به پالت (محكم، مناسب و قابل شستشو و ضدعفوني) جهت نگهداري خوراك باشد.

 

٨- در صورتي كه غذاي زالو در مركز آماده مي شود احداث اتاق آماده سازي خوراك با حداقل مساحت ٢٠ متر مربع براي

 

استقرار دستگاه هاي ميكسر ( مخلوط كن ) و پلت زن در مجاورت انبار خوراك الزامي است.

 

٩- احداث انبار لوازم به منظور نگهداري لوازم جنبي مركز الزامي است . اين انبار بايد داراي قفسه هاي اختصاصي و يا

 

امكانات لازم بري نگهداري دارو ، مواد شيميايي ، سموم و ضدعفوني هاي مجاز ، به صورت كاملا مجزا باشد .

 

١٠ - ساختمان اداري بايد در نزديكي درب ورودي مرکز ايجاد شود .

 

١١ - مركز بايستي داراي چاه تلفات براي معدوم کردن تلفات و يا امکانات لازم برای انتقال بهداشتی ضايعات به مراکز مجاز

 

باشد. چاه تلفات بايد در دورترين نقطه مرکز به سمت درب ورودي/ خروجي احداث شوند.

 

١٢ - احداث حوضچه/ داكت ضد عفوني در محل ورودي مرکز براي ضدعفوني چرخ هاي اتومبيل ضروري است .

 

١٣ - در ورودي به محوطه مخازن تكثير و پرورش، حوضچه هاي ضدعفوني چكمه پرسنل و روشويي براي شستشو و

 

ضدعفوني دست ها بايد تعبيه شوند.

 

١٤ - موتورخانه بايستي در خارج از تأسيسات احداث و تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از امکان نشت و خروج روغن و ساير

 

آلاينده هاي نفتي از موتورخانه به آب پيرامون در نظر گرفته شود.

 

١٥ - محصور بودن مرکز به منظور كنترل ورود و خروج افراد و جلوگيري از ورود حيوانات و افراد متفرقه با نصب علائم

 

اخطار دهنده و تعيين منطقه ممنوعه الزامي است.

 

١٦ - کف، ديوار و سقف تاسيسات ( رختكن ، سرويس هاي بهداشتي و انبارها ) بايد قابل شستشو و ضدعفوني کردن باشند.

 

١٧ - مركز بايد نيروي برق مورد نياز خود را از شبكه سراسري و يا از نيروگاه( ژنراتور ) اختصاصي حداقل برابر با ظرفيت مورد

 

نياز تامين نمايد.

 

١٨ - در صورت عدم استفاده از شبكه برق سراسري بايد محلي به عنوان نيروگاه براي استقرار ژنراتور اختصاصي در نظر گرفته

 

شود .

 

١٩ - محلي براي نصب مولد برق اضطراري به منظور توليد برق مورد نياز، متناسب با نياز تجهيزات برقي كه در مواقع قطع

 

برق شبكه و يا خرابي نيروگاه اختصاصي استفاده از آن ها ضروري مي باشد ، بايد در نظر گرفته شود .

 

ماده 19 - در صورت استفاده از سيستم باز، ارائه طرح فني در خصوص عدم آلودگي هاي زيست محيطي و درمان آب خروجي

 

بايستي انجام شود .

 

ماده 20 - تغذيه زالو با ضايعات كشتارگاهي و خون حيوانات ديگر ممنوع است .

 

ماده 21 - استفاده از جلبلك،حلزون و مواد غذايي بدون پايه خون بلامانع است .

 

ماده 22 - زالو ها بايستي سابقه خونخواري نداشته باشند .

 

ماده 23 - تهيه زالو هاي مولد ( بالغين ) از طبيعت يا مراكز ديگر مجاز مي باشد .

 

ماده 24 - قبل از استفاده از مخازن بايد از وضعيت بهداشت مناسب و ضد عفوني آن ها اطمينان كامل حاصل شود.

 

ماده 25 - براي جلوگيري از فرار زالوها بايد محيط سطح مخزن توسط توري پوشيده شود.

 

١٣٨٩/١٢/ ٤٣ مورخ ١٨ / ماده 26 - صدور پروانه هاي بهداشتي تاسيس وبهره برداري برابر مفاد دستورالعمل شماره ٩٤٠١٥ ١٣٨٩ ) سازمان مي باشد . /٤٣/ ( کد ٠٣


جهت شرکت در دوره های آموزشی پرورش زالو و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02166967620 و یا 09392074627 تماس حاصل نمایید.

 

قبل از شروع سرمایه گذاری پرورش قارچ حتما بخوانید!

برای پرورش قارچ دکمه ای در ایران میزان استاندارد برداشت از 20 درصد تا 28 درصد متغیر است ، هرچه میزان تولید بالاتر رود به نسبت تصاعدی سود نیز بالاتر خواهد رفت .

 مثال : 

مجموع هزینه های واقعی تولید در یک سالن 10 تنی (سال 93) نهایتا 8.000.000 تومان است . 

یک سالن با 10 تن کمپوست را در دو حالت مختلف محاسبه می کنیم

10 تن کمپوست *20% (میزان برداشت) =2 تن قارچ

2 تن قارچ*5500(قیمت هر کیلو قارچ درجه 1 در سال 93)=11.000.000 تومان

((3.000.000 تومان))

******************************************************

10 تن کمپوست*25%(میزان برداشت)=2.5 تن قارچ

2.5 تن قارج*5500(قیمت هر کیلو قارچ درجه 1 در سال 93)=13.750.000 تومان

((5.750.000 تومان))

**************************************************************

تعجب کردید ؟

در شرایط کاملا مساوی و فقط با تغییرات جزئی در نحوه تولید قارچ میتوان سود قابل توجهی برداشت کرد 

 

پرورش قارچ شغلی است با مشکلات خاص

در پرورش_قارچ_دکمه ای نیز شما نیاز به مقداری علاقه در کشاورزی خواهید داشت .

در صورتی که تولید قارچ را پس از تحقیقات کافی شروع کنیم درصد موفقیت ما بالاتر خواهد بود و درصد ریسک بسیار کمتر میشود

وجود تجهیزات و لوازم مناسب در پرورش این محصول نیز از هزینه های جاری آینده در دوران تولید قارچ نیز خواهد کاست برای مثال یک سالن مجهز با فقسه بندی و شکل استاندارد قفسه ها از نیاز شما برای تعداد زیاد کارگر خواهد کاست

شکل کلی سالن و مناسب بودن برای حمل کمپوست ها از بخش های مهم پرورش قارچ است . و کمی صرف وقت برای طراحی یک سالن مناسب بسیار مهم است . برای مثال طراحی درست راهرو های سالن پرورش قارچ با این وجود که کمی از ظرفیت سالن ما میکاهد ولی در عوض رفت و آمد ما را تسهیل خواهد کرد

در پرورش قارچ فروش محصول به نوعی تضمین شده است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد به این دلیل که تولید قارچ در ایران نسبت به کشورهای دیگر در سطحی پایین تر از مصرف قرار دارد که همین امر پرورش قارچ را به شغلی درآمد زا تبدیل نموده است

در انواع قارچ به منظور تولید و پرورش بهترین نوع در ایران قارچ دکمه ای است به این دلیل که طعم و مزه آن با زائقه ما سازگارتر است و به اصطلاح جا افتاده است .

در پرورش قارچ آموزش نقش مهمی ایفا میکند و برای موفقیت داشتن کارگران و پرسنل ماهر و آموزش دیده حائز اهمیت است

پرورش قارچ خوراکی با وجود اینکه در داخل کشور از بازار بسیار خوبی برخوردار است از پتانسیل بسیار خوبی در زمینه صادرات نیز برخوردار است که این موضوع ما را برای ورود به این شغل مطمئن تر میکند ( پرورش قارچ )

در یک طرح پرورش قارچ برای ساخت سالن پرورش قارچ عواملی مانند نزدیکی به بازار فروش , داشتن آب بدون شوری , هوای خنک و مناسب تا استفاده از کولر و لوازم خنک کننده کمتر شود , برق مناسب با قطعی کم , جاده مناسب برای رفت آمد روزانه خریداران و ویزیتور ها , خرید تضمینی قارچ توسط شرکت های گوناگون که توسط قرار دادها صورت میگیرد .

بهترین زمان شروع پرورش قارچ معمولا از اواسط شهریور ماه تا اواسط بهار است . البته این زمان در سالن های مجهز تولید قارچ که دارای خنک کننده های مناسب باشند بسیار بیشتر است

معمولا در زمستان به جای استفاده از رطوبت ساز از دیگ بخار استفاده میشود که هم گرمای سالن را تامین میکند و هم موجب ایجاد رطوبت بیشتر میشود

با بسته بندی قارچ میتوان به در آمد بیشتری دست یافت البته قارچ با بسته بندی نیاز به مجوز های لازم دارد ولی در مواردی دیده شده که شرکت های یزرگ اقدام به فروش امتیاز لیبل خود به پرورش دهندگان میکنند که میتوان با خرید لیبل اقدام به بسته بندی قارج در محل تولید نمود

در صورتی که بتوان اقدام به پخش قارچ در کنار پرورش آن نماییم از سود بسیار بالاتری برخوردار میشویم . که در شروع کار تولید از گزینه های مهم در پرورش قارچ و رمز موفقیت آن به شمار میرود

میزان استاندارد برداشت قارچ در ایران از هر تن کمپوست 20 درصد است ، یعنی 200 کیلو قارچ از 1000 کیلو کمپوست . با بالاتر رفتن تجربه فرد تولیدکننده ، میزان محصول تولیدی نیز تا حدود 28 درصد بالاتر می رود .


 • برای  مشاوره ، ثبت نام و آگاهی از برگزاری دوره ها ،عنوان دوره را به 300084150424 و یا 02166967620 پیامک نمایید.
  ویا با شماره های 02166967620 و 09214234653 و 09392074627 تماس حاصل فرمایید.
   ویا به
     این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   ایمیل ارسال نمایید.

برآورد هزینه پرورش قارچ سال94اگر در مناطق گرمسیر زندگی می کنید به طور قطع به کولر گازی نیاز دارید ، به طور مثال اگر شخص در خوزستان بدون داشتن کولر گازی شروع به پرورش قارچ کند ۱۰۰ درصد محصولش از بین خواهد رفت ، جزء جدا ناپذیر سالن قارچ کولر گازی است .
حتی در تهران و سایر شهر های خنک کشور هم از چیلر و کولر استفاده می شود .

بهترین گزینه برای حرفه ای ها کولر های اسپیلت یا دوتیکه هستند که قابلیت تنظیم دقیق دمای محیط توسط سنسور را دارند چون قارچ دکمه ای به شدت به دما و رطوبت حساس است و شخصی در این کار موفق می شود که دما را به دقت کنترل کند (کولرهای پنجره ای قابلیت تنظیم دما را ندارند) .

 

*****************************************************

 

سرمایه ثابت برای یک سالن استاندارد ۶۰ متری به ظرفیت ۵ تن :

 

۱-قفسه بندی به ظرفیت ۵ تن کمپوست حدود : ۴٫۵ میلیون تومان

۲-رطوبتساز پروانه ای حدود :۷۵۰ هزار

۳-کولر آبی حدود: ۵۰۰ هزار

۷-خرید سم پاش+پله+رطوبتسنج حدود: ۵۰۰ هزار

۸-خرید فن+کانال حدود: ۲۵۰ هزار

۹-متفرقه حدود : ۵۰۰ هزار

جمع سرمایه ثابت حدود ۷ میلیون تومان

*********************************************

سرمایه در گردش :

۵ تن کمپوست * ۵۲۰٫۰۰۰ تومان = ۲٫۶۰۰ هزار تومان

۴ متر خاک پوششی پاستوریزه *۱۵۰٫۰۰۰ تومان=۶۰۰ هزار تومان

۱۰۰ کارتن ۱۰ کیلویی ((برای ۱۰۰۰ کیلو قارچ))*۲۰۰۰ =۲۰۰ هزار تومان

هزینه های حمل و نقل و تخلیه سالن و …= ۵۰۰ میلیون تومان

برق ، آب و…  :  ۱۰۰ هزار تومان

 

جمعا سرمایه در گردش حدود : ۴ میلیون تومان

*****************************************************

 محاسبه سود پرورش قارچ :

 

میزان قارچ برداشتی در ایران بین ۲۰ درصد تا ۲۵ درصد است که بستگی به کمپوست ،خاکپوششی و  تجربه شخص تولیدکننده دارد.

 

((۲۰ درصد یعنی ۲۰۰ کیلو قارچ از ۱ تن کمپوست))


 

  حال محاسبه میزان درآمد سالن قارچ به اضای ۲۰ درصد برداشت :

۵ تن کمپوست*۲۰درصد=۱۰۰۰ کیلو قارچ*۵۵۰۰تومان (قیمت قارچ درجه ۱)= ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

 ((با ۲۰ درصد برداشت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان سود))


حال با ۲۲ درصد محاسبه می کنیم :

۵ تن * ۲۲ درصد = ۱٫۱۰۰ کیلو * ۵۵۰۰ تومان = ۶٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان

((با ۲۲ درصد برداشت مبلغ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ تومان سود))


 حال با ۲۴درصد محاسبه می کنیم :

۵ تن * ۲۴درصد = ۱٫۲۰۰کیلو * ۵۵۰۰ تومان = ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

((با ۲۴ درصد برداشت مبلغ ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان سود))


 

نکته بسیار مهم اول : میزان تولید بیشتر به تجربه شخص تولید کننده و کمپوست درجه ۱ و خاکپوششی پاستوریزه بستگی دارد .

نکته بسیار مهم دوم : برای شروع تولید قارچ از کم شروع کنید ، حداکثر ۱ تن  کمپوست خریداری کنید و در شرایط استاندارد نگه داری کنید و تمام تجربه ها را یادداشت کنید و بعد ۲ دوره با تجربه و علم کافی به کار حرفه ای را شروع کنید

چون : 
قارچ دکمه ای بسار حساس است و هر اشتباهی تمام محصول و زحمت شما را نابود خواهد کرد .

نکته بسیار مهم سوم  :  حتما زیر نظر یک فرد با تجربه شروع به کار کنید و شرایط مورد نیاز قارچ را دقیقا فراهم کنید چون


 • برای  مشاوره ، ثبت نام و آگاهی از برگزاری دوره ها ،عنوان دوره را به 300084150424 و یا 02166967620 پیامک نمایید.
  ویا با شماره های 02166967620 و 09214234653 و 09392074627 تماس حاصل فرمایید.
   ویا به
    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   ایمیل ارسال نمایید.

 

ضوابط پرورش ماهی زینتی

          دستور العمل صدور مجوز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 

 

 

 
ماهیان آکواریومی موجود در کشور غالباً در مناطق گرمسیری آب شیرین زندگی می کنند وصرفاًً متعلق به کشور ایران نمی باشد . مجوزهای صادره با نام مجوزهای صادره تکثیر و پرورش ماهیان زینتی قید می گردد.این دستور العمل جهت صدور پروانه بطور هماهنگ در کشور می باشد.
 

               
جدول ظرفیت تولیدی ماهیان زینتی   
 
                 
انواع واحدها تولید بر حسب عدد در سال سطح کل فضای تولیدی
مورد نیاز
سطح مفید فضای تولیدی
مورد نیاز
سطح فضای عمومی آب مورد نیاز بر حسب میزان اشتغالزایی سطح مفید در غیر آکواریوم  
 
  ( متر مربع )  
 ( متر مربع )
 
( متر مربع )
 ( متر مربع ) متر مکعب در ماه طرح و استخر بالای 20متر مربع  
                 
  50000 100 70 30 30 2 140  
  60000 120 84 36 40 2 168  
واحدهای 70000 140 98 42 50 2 198  
کوچک 80000 160 112 48 60 3 224  
  90000 180 126 54 70 3 252  
  100000 200 140 60 80 3 280  
  200000 400 320 80 160 5 640  
واحدهای 300000 600 480 120 240 6 960  
متوسط 400000 800 640 160 320 7 1280  
  500000 1000 800 200 480 8 1600  
  750000 1500 1275 225 720 10 2550  
واحدهای 1000000 2000 1700 300 960 12 3400  
بزرگ 1500000 3000 2250 450 1440 14 5100  
  2000000 4000 3400 600 1920 16 6800  
 
             
 
 
        

1.      واحدهای تولیدی برحسب ظرفیت سالیانه به سه دسته تقسیم می شوند .
           الف-  واحدهای کوچک :که حداقل  50000  عدد در سال تا 100000 عدد سالیانه
                تولید می کنند.
            ب -  واحدهای متوسط: از  100000 عدد تا 500000  عدد سالیانه تولید می کنند.
            ج -  واحدهای بزرگ : از 500000  عدد تا 2000000  عدد سالیانه تولید می کنند .
  
2.       حدا قل واحد تولیدی، مساحت مفید  70 متر مربع فضای مسقف با تولید 50000 عدد ماهی در سال می باشد.
 
3.      آکواریوم ها در 3 طبقه پیش بینی شده است و در صورتیکه قسمتی از سطح تولیدی از حوضچه تشکیل شده باشد امکان نصب آکواریوم ها در 1-3 طبقه ا مکان پذیر می باشد. حدود 70 درصد از مساحت مفید سالن تولیدی برای نصب آکواریوم ها و حوضچه ها منظور شده است .
 
4.   با احتساب نگهداری مولدین، تولید سالیانه بچه ماهی در واحد سطح به ازای هر متر مربع 500  عدد تا ا ندازه 2- 5  سانتی متری منظور شده است ( 500  عدد بر ا ی تولید بچه ماهی در آکواریوم ها و حوضچه ها تا حداکثر مساحت 20  مترمربع منظور شده است ).
 
5.   تولید در استخرهای بالای 20  متر مربع بطور مسقف و بدون سقف به ازای هر مترمربع سطح تولید 250  عدد بچه ماهی در سال منظور شده است.
 
6.   تولید در واحد سطح محاسبه می شود و ارتفاع آکواریوم ها حدود 40 سانتی متر منظور شده است و این ارتفاع 90 درصد عمومیت دارد که قابل تغییر است.
 
7.   در متن پروا نه مساحت مفید محوطه تولیدی و مساحت کل قید گردیده است. و مساحت کل حداکثر30 درصد بیشتر از مساحت مفید در نظر گرفته می شود.
 
8.   دمای آب تانکها و حوضچه ها بر حسب گونه ها ی مختلف حدود 29 - 24 درجه است. ازنظر کیفیت آب میزانpH   برابر 8-5/6،  شوری آب حداکثر 3000Ec  =   و سختی آب حداکثر 250  میلی گرم در لیتر می باشد و در آبهای آشامید نی نیاز به آزمایش آب نیست.
 
9.      مقدار آب مورد نیاز برحسب مصرف ماهانه طبق جدول ستون 5  تعیین گردیده است.
 
10.طول آکواریومها معمولاً از  80  تا200 سانتیمتر و عرض 30 تا50  سانتیمتر که برای تولید و نگهداری بچه ماهی می باشد و برای مولدین طول 100 سانتی متر مناسب است.
 
11.  کف محوطه تولیدی باید قابل شستشو و دارای محل تخلیه آب و لوله کشی لازم باشد.
 
12.  برای هوا دهی به آکواریوم ها یا حوضچه ها نیاز است از سیستم مرکزی هوادهی استفاده شود.
 
13.  در سال تا 100000 قطعه ماید.تولید در همه مناطق امکان پذیر است . لیکن به لحاظ کاهش هزینه انرژی در مناطق گرم اقتصادی تراست.
 
14.  نیاز به استعلام جهت تغییر کاربری زمین برای ماهیان زینتی نمی باشد .
 
15.افراد حقیقی یا حقوقی که قبلاً پروا نه ماهیان زینتی دریافت داشته اند ظرفیت پروا نه آنها برحسب سطح مفید آکوایوم یا حوضچه های تولیدی در این دستور العمل محاسبه و پروانه جدید صادرخواهد شد.
 
16.سایر مواردیکه در این دستور العمل پیش بینی نشده است لازم است برحسب مورد از معاونت آبزی پروری استعلام شود.
 
17.با توجه به موارد فوق چنانچه پس از انجام کار و در موارد خاص مشکلاتی از سوی سازمانهای ذیربط بروز نماید دارنده پروا نه می بایست شخصاً نسبت به رفع آن اقدام نماید.
 
18.  به ازای هر 50  هزار قطعه تولید ماهیان زینتی دو اشتغال منظور می شود.
 
19.در موافقت اصولی و پروا نه تأسیس قید گردد، این پروا نه جهت واردات ماهی زینتی و نهاده های مربوطه اعتباری ندارد.
 
20.به منظور کنترل واردات در پروا نه بهره برداری قید گردد، دارنده این پروا نه می توا ند حداکثر سالیانه 15%  ( پانزده درصد ) از ظرفیت پروا نه بهره برداری به منظورحفظ خصوصیات ژنتیکی (مولد سازی )  بارعایت مقررات ا قدام به واردات ماهیان زینتی نماید.
     
     تبصره 1:  فضای عمومی شامل اطاق کارگری –انبار –سرویسهای بهداشتی –نگهبانی و
               غیره می باشد .           
             تبصره 2: واحدهایی که از حد مجاز کمتر تولید می کنند صدور کارت شناسایی جهت ادامه
                 فعالیت آنان بلا مانع است .    

جهت شرکت در کارگاه آموزشی با آتی نگرمهر تماس بگیرید:


آدرس: تهران-خ انقلاب-بعداز چهارراه ولیعصر-ابتدای پل کالج-پ753-واحد5
تلفن تماس:66967620 – 09392074626 الی 27
فکس:02142693710
ایمیل :  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

زیر مجموعه ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی آتی نگر مهر می باشد .