بسته آموزشی پرورش لاما (شتر گوسفند)

475,000 تومان
لاماها گونه‌هایی از شترسانان هستند که در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند. لاماها دارای کوهان نیستند. لاماها در گذشته به طور گسترده از سویاینکاها و دیگر بومیان رشته کوه آند به عنوان حیوان بارکش و گوشتی استفاده می‌شدند. هم اکنون نیز در آمریکای جنوبی هنوز از این حیوان برای بارکشی، تولید گوشت و پشم استفاده می‌شود. چهار دسته لاما وجود دارد که به معروفترین آنها لاما گفته می‌شود.

بسته آموزشی پرورش و تکثیر کبوتر گوشتی

250,000 تومان
سرفصل آموزشی: مدیریت پرورش کبوتر گوشتی معرفی نژادهای اقتصادی در ایران طراحی ساختمان و تاسیسات معرفی سیستم های نگهداری مدیریت تغذیه و خوراک شناخت بیماریها، پیشگیری،دارو و درمان جوجه کشی نحوه پروار کردن ذبح و کشتار شرعی فروش و بازاریابی ،صادرات

بسته آموزشی پرورش و تکثیر کبوتر گوشتی

250,000 تومان
سرفصل آموزشی: مدیریت پرورش کبوتر گوشتی معرفی نژادهای اقتصادی در ایران طراحی ساختمان و تاسیسات معرفی سیستم های نگهداری مدیریت تغذیه و خوراک شناخت بیماریها، پیشگیری،دارو و درمان جوجه کشی نحوه پروار کردن ذبح و کشتار شرعی فروش و بازاریابی ،صادرات

بسته آموزشی روش هاي تكثير، كاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

350,000 تومان
گیاهان دارويي و معطر: گیاهاني كه در پیكره آنها مواد خاصي ساخته و ذخیره میشود كه اين مواد داراي خواص و كاربردهاي متعددي هستند و از جمله میتوان بعنوان مواد موثره براي مداواي برخي بیماريها مورد استفاده قرارگیرند. اين مواد طي يك سلسله فرآيندهاي ويژه و پیچیده بیوشیمیايي بمقدار بسیار كم و معمولاً كمتر از يك درصد وزن خشك كل گیاه ساخته و در گیاه )اندام هاي مختلف( ذخیره مي شوند كه به آنها متابولیت هاي ثانويه نیز مي گويند.   دلايل عمده توليد و پرورش گياهان دارويي: -1 اثرات مختلف فرهنگي، اجتماعي )اشتغال زايي(، اقتصادي و ... -2 تامین نیاز بازارهاي سنتي، صنعتي، صادراتي و صنايع مختلف دارويي، آرايشي-بهداشتي و غذايي، تولید رنگ، تولید داروهاي دام و طیور )احشام، طیور و آبزيان( و .... -3 جلوگیري از انقراض تعدادي از گونه هاي گیاهان دارويي در عرصه هاي طبیعي. -4 امكان تولید حجم انبوهي از گیاهان دارويي در مساحت هاي مورد نظر. -5 امكان دستیابي به عملكرد كمي و كیفي بالا با كشت گونه ها و بذور اصلاح شده با توجه به رعايت و كنترل استانداردهاي ملي و بین المللي. -6 امكان كشت و پرورش گیاهان دارويي سالم و ارگانیك. -7 امكان جلوگیري از فرسايش خاک، تناوب زراعي، اصلاح نباتات و كاهش آلايندگي خاكهاي زراعي توسط فلزات سنگین.

بسته آموزشی روش هاي تكثير، كاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

350,000 تومان
گیاهان دارويي و معطر: گیاهاني كه در پیكره آنها مواد خاصي ساخته و ذخیره میشود كه اين مواد داراي خواص و كاربردهاي متعددي هستند و از جمله میتوان بعنوان مواد موثره براي مداواي برخي بیماريها مورد استفاده قرارگیرند. اين مواد طي يك سلسله فرآيندهاي ويژه و پیچیده بیوشیمیايي بمقدار بسیار كم و معمولاً كمتر از يك درصد وزن خشك كل گیاه ساخته و در گیاه )اندام هاي مختلف( ذخیره مي شوند كه به آنها متابولیت هاي ثانويه نیز مي گويند.

دندان

50,000 تومان
http://atinegaremehr.ir/wp-content/uploads/2023/06/atinegaremehr.ir_-1.mp4

دوره آموزش ماساژ سوئدی با رویکرد درمانی

2,500,000 تومان
مرکز مهارت و کارآفرینی آتی نگر دوره آموزش ماساژ سوئدی با رویکرد درمانی  سرفصل های آموزشی: ➕ تکنیک های ماساژ