آموزش

آموزش سازمانی

آتی نگر انواع دوره های تخصصی، عملیاتی،مدیریتی و حرفه ای را به صورت درونسازمانی و با توجه به نیاز خاص سازمانها ارائه مینماید

هدف از آموزش سازمانی توسعه مهارت ها و دانش افراد است تا بتوانند نقشهای خود را بطور مؤثر و کارآمد انجام دهند. آموزش سازمانی شامل آموزش هایی برای حمایت از اهداف استراتژیک مشاغل سازمانی و برآوردن نیازهای آموزشی است که در پروژهها و فرایندهای سازمانی مشترک است. آموزش کارآمد نیازمند ارزیابی نیازها، برنامه ریزی، طراحی دستورالعمل و ابزار و رسانههای آموزشی مناسب است. به عنوان یک فرایند سازمانی، مولفههای اصلی آموزش شامل برنامه های مستند، پرسنل با تسلط مناسب بر رشته های خاص و سایر زمینه های دانش و سازوکارهای سنجش اثربخشی برنامه آموزشی است.

​​​​​​​اهمیت آموزش سازمانی با مزایای مختلفی در سازمان هایی که فرهنگ یادگیری را ایجاد می کنند نشان داده می شود: 1. افزایش رضایت شغلی کارمندان 2. مدیریت دانش 3. افزایش بهره وری، سود و کارایی 4. توسعه مهارتهای رهبری در همه سطوح 5. سازگاری سطح بالا در کل سازمان هنگامی که سازمان ها وقت و منابع خود را به توسعه فرهنگ یادگیری و اجرای آموزش سازمانی اختصاص می دهند، رقابتپذیری بیشتری خواهند داشت.

این افزایش توانایی واکنش سریع به تغییرات سریع بازار فقط یکی از دلایل اهمیت آموزش سازمانی است. متداول ترین روش برای سنجش اثربخشی آموزشهای سازمانی، منحنی یادگیری است. منحنیهای یادگیری، رابطهای را نشان می دهند که چگونه سازمان با تولید بیشتر محصول یا ارائه خدمات، بهره وری، کارایی، قابلیت اطمینان و یا کیفیت تولید و بازده را افزایش مییابد. منحنیهای یادگیری به دلیل میزان یادگیری سازمانی متفاوت است. میزان یادگیری سازمانی متأثر از مهارت فردی، پیشرفت در فناوری سازمان و پیشرفت در ساختارها، روال و روشهای هماهنگی است.

یادگیری سازمانی به عنوان تابعی از تجربه در درون یک سازمان اتفاق میافتد و به سازمان اجازه میدهد تا در یک محیط در حال تغییر، رقابت کند. در یک کلام، یادگیری سازمانی پیشرفت فرایندی است که می تواند بهره وری، دقت و سود را افزایش دهد.​​​​​​

جهت سفارش آموزش در محل سازمان شما و یا آموزش گروهی کارشناسان و پرسنل در مرکز ما درخواست خودتونواز طریق فرم زیر ارسال بفرمایید.

​​​​​​​

آموزش سازمانی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.