تقویم آموزشی دوره های
حشرات

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی حشرات

16 و 17 شهریور

روزهای پنجشنبه و جمه

30 و 29 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

16 شهریور

پنجشنبه

17 شهریور

جمعه

30 و31 شهریور

پنجشنبه و جمعه

9 شهریور

پنجشنبه