تقویم آموزشی دوره های

شیلات و آبزیان

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی شیلات و آبزیان

16 و 17 شهریور

پنجشنبه و جمعه

1 ، 2 ، 3 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

8 ، 9 ، 10 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

6 مهر

پنجشنبه

29 و 30 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

13 مهر

پنجشنبه

27 مهر

پنجشنبه

6 مهر

پنجشنبه

27 مهر

پنجشنبه