تقویم آموزشی دوره های
کشاورزی و منابع طبیعی

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی کشاورزی و منابع طبیعی

30 و 31 شهریور

روز پنجشنبه و جمعه

5 و 6 مهر

روز های پنجشنبه و جمعه

2 و 3 شهریور

پنجشنبه و جمعه

9 و 10 شهریور

پنجشنبه و جمعه

16 و 17 شهریور

پنجشنبه و جمعه

8 و 9 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

22 و 23 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

29 و 30 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

5 و 6 مهر

چهارشنبه و پنجشنبه

25 و 26 مرداد

چهارشنبه و پنجشنبه

16 و 17 شهریور

پنجشنبه و جمعه

26 و 27 مرداد

پنجشنبه و جمعه

29 و 30 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

24 تیر (بازدید) شنبه

29 و 30 شهریور

پنجشنبه و جمعه

8 و 9 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

25 و 26 مرداد

چهارشنبه و پنجشنبه

16 و 17 شهریور

پنجشنبه و جمعه

شروع دوره : 13 / 06 / 1402

روزهای دوشنبه و سه شنبه

29 و 30 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

29 و 30 شهریور

چهارشنبه و جمعه

13 و 14 مهر

پنجشنبه و جمعه

20 و 21 مهر

پنجشنبه و جمعه

29 و 30 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

20 و 21 مهر

پنجشنبه و جمعه

23 و 24 شهریور

پنجشنبه و جمعه

29 ، 30 ، 31 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

13 و 14 مهر

پنجشنبه و جمعه

6 و 7 مهر

پنجشنبه و جمعه

6 مهر

پنجشنبه

20 مهر

پنجشنبه

6 مهر

پنجشنبه