تکنسین آزمایشگاه پاتولوژی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

3 جلسه (3 ساعته)

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

دوره های پیشنهادی

پیراپزشکی
زیبایی و بهداشت
طب سنتی