تقویم آموزشی دوره های
زیبایی و بهداشت

ATI NEGARE MEHR

ورق بزنید ... ⬅️

تقویم آموزشی زیبایی و بهداشت

29 و 30 مرداد

روز های چهارشنبه و پنجشنبه

25- 26 مرداد

چهارشنبه و پنجشنبه

1 – 2 شهریور

چهارشنبه و پنجشنبه

شروع دوره : 11 شهریور

روز شنبه

شروع دوره : 30 / 06 / 1402

روزهای پنجشنبه

18 و 19 مرداد

چهارشنبه و پنجشنبه

28 – 29 – 30 شهریور

روز های سه شنبه – چهارشنبه – پنجشنبه

8 و 9 شهریور

روز های چهارشنبه و پنجشنبه

شروع دوره : 18/ 06 / 1402

پایان دوره : 3 / 07 / 1402

روز های شنبه و دوشنبه

29 و 30 مرداد

روزهای چهارشنبه – پنجشنبه 

19 و 20 مهر

زورهای چهارشنبه و پنجشنبه

1 و 2 شهریور

زورهای چهارشنبه و پنجشنبه