دستیار پزشک عمومی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

4 جلسه

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری