دوره های دندانپزشکی

ATI NEGAR MEHR

 

 

 

دوره های دندانپزشکی

دستیار دندانپزشک
دندانپزشکی
4/500/000 تومان
دوره خصوصی 15میلیون حضوری یا انلاین
دوره عمومی با کار عملی 4.5 میلیون با مدرک داخلی
با مدرک بین المللی 3.5 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
دستیار دندانسازی
دندانپزشکی
32/000/000 تومان
دوره عمومی با کار عملی 32 میلیون حضوری و مجازی
دوره خصوصی 80 میلیون
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
تعمیر تجهیزات دندانپزشکی
دندانپزشکی
10/000/000 تومان
دوره حضوری 10میلیون تومان
آنلاین 3 میلیون
دوره آفلاین با ارسال فیلم کامل دوره 2 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی