دوره PCR

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

2 جلسه تئوری - 4 جلسه عملی

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری