به نام خدا
سلام بزرگوار
آموزش طب سنتی:

زالو درمانی

✅ شرکت برای عموم آزاد هست. مدت دوره 24 ساعت
✅ سه جلد کتاب کاربردی در صورت سفارش ارسال میگردد.
✅ دوره خصوصی هم طبق زمانبندی متقاضی برگزار خواهد شد.
✅ داشتن مدرک دیپلم یا اخذ مدرک دیپلم در زمان دریافت گواهی ضروری می باشد.
✅ به فراگیران عزیز مدرک بین المللی و نامه کارورزی اعطا میگردد.
✅ مدرک سازمان بهداشت و یا مدرک دانشگاهی در صورت تقاضای متقاضی اعطا می گردد.