فوریت های پزشکی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

7 روز

تاریخ برگزاری

شروع: 7 خرداد

روز های برگزاری

یک شنبه و سه شنبه