کلیپ های معرفی​​​​ دوره های آموزشی

دپارتمان کشاورزی و منابع طبیعی

دپارتمان پرورش قارچ و کمپوست

دپارتمان مدیریت تولید مثل و تلقیح مصنوعی