کمک پرستاری

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

10 روز

تاریخ برگزاری

شروع : 20 خرداد

ساعت برگزاری